กุ้งก้ามแดง

กิโลกรัมละ 1400 – 2000 บาท (ขนาด 60 กรัมขึ้นไป)

หมวดหมู่: